دکتر کاملیا فرمند

دندانپزشک عمومی


آیا روکشها نیاز به تعویض دارند؟

آیا ممکن است روکش دندان نیاز به تعویض داشته باشد ؟