دکتر کاملیا فرمند

دندانپزشک عمومی


ونیر کامپازیت

ونیر کامپوزیت هشت دندان بالا
ونیر کامپوزیت چهار دندان قدامی بالا
ونیر کامپوزیت چهار دندان قدامی بالا
ونیر کامپوزیت دودندان قدامی
درمانهای غلط وغیر حرفه اصفحه اصلیبیوگرافیتماس با مطبگالری تصاویرساختمان دندانپروتز و دندان مصنوعیبهداشت دهان ودندانآسیبهای دندانیدرمانهای دندانپزشکیبیماریهای شایع دهانپیامهای کاربرانسوالات پزشکیسایتهای دیگر